Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης

Χρήσιμα Link

ØThe International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

ØΟικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Προϋπολογισμού

ØΕπιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  (ΕΛΤΕ)

ØInternational Financial Reporting Standards   (IFRS)

 

 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Γ΄ -  Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης

chartofaccounts@glk.gr
Δ/νση: Αμερικής 6
Τ.Κ.: 10671 - Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:  το άρθρο 156 του ν.4270/2014, με το οποίο προβλέπεται  ότι “ Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται: α)...

Άρθρο 156 (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4701/30-06-2020)

Άρθρο 156 (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4701/30-06-2020)

Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103)

  Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103)

Τροποποιήσεις Προεδρικού Διατάγματος 54/2018

Τροποποιήσεις Προεδρικού  Διατάγματος  54/2018  

Σχέδιο λογαριασμών Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Σχέδιο λογαριασμών Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Λογιστικές Πολιτικές για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

A)  Λογιστική Πολιτική για την Πρώτη Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης Β) Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς Γ) Λογιστικές πολιτικές. Μεταβολές εκτιμήσεων...

Εννοιολογικό πλαίσιο - Λοιπά θέματα

Εννοιολογικό πλαίσιο - Λοιπά θέματα