Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Χρήσιμα Link

ØThe International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

ØΟικονομικά Στοιχεία

ØΕπιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  (ΕΛΤΕ)

ØInternational Financial Reporting Standards   (IFRS)

 

 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Γ΄ -  Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ).

Δ/νση: Αμερικής 6
Τ.Κ.: 10671 - Αθήνα

Λογιστικές Πολιτικές για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

A)  Λογιστική Πολιτική  «Λογιστική Πολιτική για την Πρώτη Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης». Β) Λογιστική Πολιτική «Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Αναφοράς». ...

Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103)

Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103) Παράταση έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) στις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης -...

Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:  το άρθρο 156 του ν.4270/2014, με το οποίο προβλέπεται  ότι “ Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται: α)...

Άρθρο 156 (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4701/30-06-2020)

Άρθρο 156 (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4701/30-06-2020)

Τροποποιήσεις Προεδρικού Διατάγματος 54/2018

Τροποποιήσεις Προεδρικού  Διατάγματος  54/2018  

Εννοιολογικό πλαίσιο - Λοιπά θέματα

Εννοιολογικό πλαίσιο - Λοιπά θέματα