Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Χρήσιμα Link

ØThe International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

ØΟικονομικά Στοιχεία

ØΕπιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  (ΕΛΤΕ)

ØInternational Financial Reporting Standards   (IFRS)

 

 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Γ΄ -  Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ).

Δ/νση: Αμερικής 6
Τ.Κ.: 10671 - Αθήνα

Άρθρο 156 (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4701/30-06-2020)

Άρθρο 156 (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4701/30-06-2020)

Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103)

Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103) Παράταση έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) στις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης -...

Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Εννοιολογικό πλαίσιο - Λοιπά θέματα

Εννοιολογικό πλαίσιο - Λοιπά θέματα

Λογιστικές Πολιτικές για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

A)  Λογιστική Πολιτική  «Λογιστική Πολιτική για την Πρώτη Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης». Β) Λογιστική Πολιτική «Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Αναφοράς». ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:  το άρθρο 156 του ν.4270/2014, με το οποίο προβλέπεται  ότι “ Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται: α)...

Τροποποιήσεις Προεδρικού Διατάγματος 54/2018

Τροποποιήσεις Προεδρικού  Διατάγματος  54/2018  

Δραστηριότητες - Αρθρογραφία

Ενημερωτικό Σημείωμα για την «23η συνάντηση του ΟΟΣΑ για τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση και τις Χρηματοοικονομικές Αναφορές»

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση από τη συμμετοχή στην 23η συνάντηση του ΟΟΣΑ : «Capacity Building Activities in the context of the Greek Accounting Reform»

Εκθέσεις τεχνικής υποστήριξης

“Greece_Rollout of the Unified Chart of Accounts, a Milestone of the Public Financial Management Reform Agenda”, IMF_ Technical Report_ March 2019  “Greece_Roadmap to...