Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

  • Η διαχείριση λογιστικού συστήματος και η κατάρτιση χρηματοοικονομικών αναφορών για την Κεντρική Διοίκηση.
  • H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο καθορισμός ενιαίων λογιστικών προτύπων για τη Γενική Κυβέρνηση.
  • Η κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Λογιστικό πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης.


Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: