Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού συστήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α’) και ενεργοποιήθηκε με την αρ. οικ. 37127 ΕΞ 2019 / 11-04-2019 (ΦΕΚ 1403 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού είναι οι ακόλουθοι:

  • Η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. 
  • Η εκτέλεση και παρακολούθηση δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
  • Η  διεξαγωγή και η παρακολούθηση όλων των χρηματικών δοσοληψιών του ελληνικού κράτους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού και η παρακολούθηση της ρευστότητας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου και του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.
  • Η οργάνωση, επίβλεψη και περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών ρυθμίσεων αναφορικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.


Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α' - Λογαριασμών
  • Τμήμα Β' - Ταμειακού Προγραμματισμού Κεντρικής Διοίκησης.

 

Κατανομή των αρμοδιοτήτων στα Τμήματα άρθρο 47Α του ΠΔ 142/2014 (Α233).