Οδοιπορικά Έξοδα Οδοιπορικά Έξοδα

Κατηγορίες λογαριασμών για συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε. Κατηγορίες λογαριασμών για συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση λογαριασμών του ΕΔ, στις περιπτώσεις υλοποίησης, από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εντός ή εκτός των διαρθρωτικών πακέτων στήριξης

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση λογαριασμών του ΕΔ, στις περιπτώσεις υλοποίησης ,από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εντός ή εκτός των...

Πίνακας 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ* από την Ε.Ε. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Ε.Π.), τα οποία υλοποιούνται από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί καθορίζονται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πίνακας 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - Διαγραμματική απεικόνιση διαδικασίας επιλογής λογαριασμού για τη λήψη της ενωσιακής χρηματοδότησης  (Α΄  Περίπτωση)

Πίνακας 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - Διαγραμματική απεικόνιση διαδικασίας επιλογής λογαριασμού για τη λήψη της ενωσιακής χρηματοδότησης ( Β΄  Περίπτωση)

Απόδοση οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ε.Ε. έτους 2017

Κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις ως άνω σχετικές Αποφάσεις του Γ.Γ. του Συμβουλίου της Ε.Ε , η Υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να αποστείλει στη Γενική...

Υπόδειγμα Α΄ / Φάση Α΄

ΦΑΣΗ Α΄ : Υποβολή στην ηλεκτρονική δ/νση d41@glk.gr μέχρι την 8 η -12-2017 : •   Συγκεντρωτική κατάσταση σε αρχείο excel για όλες τις πραγματοποιηθείσες μετακινήσεις...

Υπόδειγμα Β΄ / Φάση Β΄

ΦΑΣΗ Β΄ : Υποβολή στην ηλεκτρονική δ/νση d41@glk.gr μέχρι την 26 η -01-2018 :  Συγκεντρωτική κατάσταση σε αρχείο excel για όλες τις πραγματοποιηθείσες μετακινήσεις ...