Κατηγορίες λογαριασμών για συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε. Κατηγορίες λογαριασμών για συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Εγκύκλιος 2022

Εγκύκλιος 2022 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

Υπόδειγμα Γ

Υποβολή στοιχείων οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας που μετακινήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από 1/1/2021 έως 30/9/2021 και εκτίμηση δαπανών μετακίνησης για το διάστημα...

Εγκύκλιος 2021

Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. έτους 2021

Εγκύκλιος 2020

Εγκύκλιος 2020 ΟΔΟΙΠ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ_40494

Απόδοση οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. έτους 2019

Η με Α.Π. 2/79537/ΔΛ&ΤΠ/Δ΄/31-10-2019 εγκύκλιος με θέμα «Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 29 ΝΟΕ 2019 ΟΔΟΙΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 24 ΙΑΝ 2020 ΟΔΟΙΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

Εγκύκλιος σχετικά με τη χρησιμοποίηση λογαριασμών του ΕΔ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση λογαριασμών του ΕΔ, στις περιπτώσεις υλοποίησης , από φορείς της Κεντρικής  Κυβέρνησης , προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εντός ή εκτός...