Υπόδειγμα Γ

Υποβολή στοιχείων οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας που μετακινήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από 1/1/2021 έως 30/9/2021 και εκτίμηση δαπανών μετακίνησης για το διάστημα...

Εγκύκλιος 2021

Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. έτους 2021

Εγκύκλιος 2020

Εγκύκλιος 2020 ΟΔΟΙΠ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ_40494

Απόδοση οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. έτους 2019

Η με Α.Π. 2/79537/ΔΛ&ΤΠ/Δ΄/31-10-2019 εγκύκλιος με θέμα «Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα για Εθνικούς Αντιπροσώπους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 29 ΝΟΕ 2019 ΟΔΟΙΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 24 ΙΑΝ 2020 ΟΔΟΙΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

Εγκύκλιος σχετικά με τη χρησιμοποίηση λογαριασμών του ΕΔ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση λογαριασμών του ΕΔ, στις περιπτώσεις υλοποίησης , από φορείς της Κεντρικής  Κυβέρνησης , προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εντός ή εκτός...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 05 ΔΕΚ 2018_ΟΔΟΙΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 25 ΙΑΝ 2019_ΟΔΟΙΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ

Απόδοση οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ε.Ε. έτους 2018

Περί απόδοσης οδοιπορικών εξόδων για υπαλλήλους που μετακινήθηκαν με εντολή του Δημοσίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της  Ε.Ε. έτους 2018

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση λογαριασμών του ΕΔ, στις περιπτώσεις υλοποίησης, από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εντός ή εκτός των διαρθρωτικών πακέτων στήριξης

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση λογαριασμών του ΕΔ, στις περιπτώσεις υλοποίησης ,από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εντός ή εκτός των...

Πίνακας 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ* από την Ε.Ε. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Ε.Π.), τα οποία υλοποιούνται από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί καθορίζονται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.