Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων είναι οι παρακάτω:

  • Η κατάρτιση και ενιαία ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που αφορά στους δημοσιονομικούς κανόνες.
  • Η αποτελεσματική καθοδήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών φορέων του Δημόσιου Τομέα για την ορθή εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων.


 Η Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α΄ - Δημοσιονομικών Κανόνων
  • Τμήμα Β΄ - Διαδικασιών Ελέγχου και Παρακολούθησης
  • Τμήμα Γ΄ - Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης
  • Τμήμα Δ΄ - Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων αυτών
  • Τμήμα Ε΄ - Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) πλην Ο.Τ.Α., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. Γενικής Κυβέρνησης