Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Επιστροφή

Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλαμβάνεται μετά την 1-1-2016, μπορεί να αναγνωρίσει χρόνο προϋπηρεσίας για την κατάταξή του στα ΜΚ της κατηγορίας του;

Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλαμβάνεται μετά την 1-1-2016, κατατάσσεται στο εισαγωγικό ΜΚ της κατηγορίας του. Το εν λόγω προσωπικό με αίτησή του μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας που τυχόν κατέχει, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μισθολογική του κατάταξη. Τόσο η μισθολογική κατάταξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου.