Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Επιστροφή

Σε ποια κατηγορία κατατάσσονται υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν σε κλάδο ΔΕ αλλά δεν κατέχουν το τυπικό προσόν της κατηγορίας τους (π.χ. Οδηγοί του Κλάδου ΔΕ οδηγών οι οποίοι δεν κατέχουν απολυτήριο Λυκείου αλλά Γυμνασίου και τριετή εμπειρία);

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), με τις οποίες συμπληρώνονται από τότε που ίσχυσαν (1-1-2016) οι όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015, οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας κατατάσσονται και εξελίσσονται μισθολογικά στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας.