Η Γενική Διεύθυνση Η Γενική Διεύθυνση

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

 

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθοι: 

  • Ο σχεδιασμός της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας μέσα από την αξιόπιστη αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων και μεγεθών κατά την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και ο αποτελεσματικός συντονισμός και καθοδήγηση όλων των δημοσίων υπηρεσιών για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού.
  • Η διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω της αυστηρής παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
  • Η αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό και στο Μ.Π.Δ.Σ. από κάθε νομοθετική ή κανονιστική πρωτοβουλία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
  • Η κατάρτιση μεθοδολογίας για τη μετατροπή των ταμειακών στοιχείων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε δεδουλευμένη βάση κατά την κατηγοριοποίηση των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι στόχοι του Προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ.
  • Η αξιολόγηση των δράσεων της Γενικής Κυβέρνησης με στόχο την βέλτιστη σχέση πόρων και αποτελέσματος που παράγουν.
  • Ο σχεδιασμός της εισοδηματικής πολιτικής αναφορικά με τους μισθούς και τις συντάξεις του δημοσίου, με γνώμονα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευημερία, καθώς και η αποτελεσματική υλοποίηση της, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών.
  • Ο αποτελεσματικός χρηματοδοτικός προγραμματισμός για τη διασφάλιση επαρκών χρηματικών διαθεσίμων, ικανών να καλύψουν τις υποχρεώσεις του Κράτους.

 


Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού διαρθρώνεται ως εξής:


Τριμηνιαία Δελτία

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Φεβρουάριος 2019)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Νοέμβριος 2018)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Αύγουστος 2018)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Μαϊου 2018)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Φεβρουάριος 2018)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Νοέμβριος 2017)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Αύγουστος 2017)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Mάϊος 2017)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Φεβρουάριος 2017)    

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Νοέμβριος 2016)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Αύγουστος 2016)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Mάϊος 2016)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Φεβρουάριος 2016)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Νοέμβριος 2015)