Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ρεαλιστική κατάρτιση και ορθή υλοποίηση του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και η έγκαιρη δημοσίευση των αναγκαίων στοιχείων.
 • Η αποτελεσματική εξειδίκευση παραμέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και η υποστήριξη της εφαρμογής τους.
 • Η συστηματική παρακολούθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 
 • Η αποτελεσματική και έγκαιρη υποστήριξη της διαδικασίας παρακολούθησης και αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους, με σκοπό την τόνωση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση και εννέα (9) Τμήματα, ως κατωτέρω: 

(α) Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης:

 • Τμήμα Α΄- Στοιχείων
 • Τμήμα Β΄- Προϋπολογισμού Εσόδων
 • Τμήμα Γ΄- Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
 • Τμήμα Δ΄- Σχεδιασμού και Υποστήριξης 

(β) Υποδιεύθυνση 

 • Τμήμα Ε΄- Προϋπολογισμού
 • Τμήμα ΣΤ΄ - Προϋπολογισμού
 • Τμήμα Ζ΄ - Προϋπολογισμού
 • Τμήμα Η΄ - Προϋπολογισμού
 • Τμήμα Θ΄- Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων της  Γενικής Κυβέρνησης