Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων είναι οι ακόλουθοι:

  • Η επεξεργασία σχεδίων νόμων, τροπολογιών και προτάσεων νόμων και η σύνταξη της Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 75 του Συντάγματος.
  • Η επεξεργασία σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθολογικής και ομαλής δημοσιονομικής διαχείρισης, της τήρησης των αρχών δημοσιονομικής πρόβλεψης και πειθαρχίας και της αποφυγής αιφνιδιασμού του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το αντικείμενο των οποίων δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 

  • Τμήμα Α' - Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων
  • Τμήμα Β' - Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων
  • Τμήμα Γ' - Επεξεργασίας Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων