Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι:

  • Η ανάλυση και ο σχεδιασμός μιας δίκαιης και δημοσιονομικά βιώσιμης μισθολογικής πολιτικής για τους εργαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.
  • Η σύνταξη απλής και σαφούς μισθολογικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, η παρακολούθηση και η παροχή υποστήριξης στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για την ορθή εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων.
  • Η συνεργασία και διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία, φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα μισθών και συντάξεων, με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή και ενημέρωση των εμπλεκομένων.

Η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω: 

  • Τμήμα Α' - Μισθολογικής Πολιτικής Δημοσίου Τομέα
  • Τμήμα Β' - Συνταξιοδοτικής Πολιτικής
  • Τμήμα Γ' - Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου
  • Τμήμα Δ' - Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων
  • Τμήμα Ε' - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Ειδικών Συντάξεων