Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

  • Η διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης και του αποτελέσματος των προγραμμάτων και των δράσεων της Γενικής Κυβέρνησης. 
  • Ο σχεδιασμός και η εισαγωγή νέων συστημάτων προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης. 
  • Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση γενικών και θεματικών επισκοπήσεων δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Η Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: 

  • Τμήμα Α'- Αξιολόγησης
  • Τμήμα Β'- Επισκόπησης Δαπανών
  • Τμήμα Γ'- Σχεδιασμού