Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

47. Πότε ένας κλειστός χώρος θεωρείται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων;

 
Για να θεωρηθεί ένας χώρος στάθμευσης, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, θα πρέπει τούτο να προκύπτει από μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη και το συνημμένο σ’ αυτή σχετικό σχεδιάγραμμα. Αντίγραφο επικυρωμένο της συμβολαιογραφικής πράξης, με τη μεταγραφή καθώς και το σχετικό σχεδιάγραμμα προσκομίζονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.