Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

34. Πότε χαρακτηρίζεται ένα ακίνητο ως διατηρητέο;

 
Για να χαρακτηρισθεί ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εφαρμοστεί ο σχετικός μειωτικός συντελεστής, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδια υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή Προεδρικό διάταγμα, έχει δημοσιευθεί στη εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν έχει ανακληθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορφολογικά στοιχεία του κτίσματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα κλπ) ή όταν το συγκεκριμένο κτίριο δεν έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο, έστω κι αν βρίσκεται σε διατηρητέο ή παραδοσιακό οικισμό.