Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

30. Πως υπολογίζεται η παλαιότητα ενός κτιρίου όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια;

Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια η παλαιότητα ενός κτιρίου υπολογίζεται από την χρονολογία κατασκευής και ο χρόνος κατασκευής ενός κτιρίου αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο με την προσκόμιση σχετικού δημοσίου εγγράφου που έχει συνταχθεί με νόμιμους τύπους και ο συντάξας αυτό έχει αρμοδιότητα προς τούτο (π.χ. προσκόμιση προγενέστερου τίτλου κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την απόδειξη της παλαιότητας των αυθαιρέτων κτισμάτων, είτε αυτή αφορά ολόκληρο το κτίσμα είτε επέκταση υπάρχοντος κτίσματος, λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον νόμο περί αυθαιρέτων από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Ως χρόνος κατασκευής λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης και όχι ο χρόνος κατασκευής που δηλώνεται από τον μηχανικό, δεδομένου ότι η βεβαίωση του μηχανικού δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο.