Επιστροφή

Απάντηση της Υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κ. Κατσίκη σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του ν. 2971/2001 "Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις"

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Προχωρούμε με την επόμενη επίκαιρη ερώτηση. Είναι η τέταρτη με αριθμό 383/24-1-2017 επίκαιρη ερώτηση του πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του ν.2971/2001 «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις».
Κύριε Κατσίκη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, ο ν.2971/2001, όπως αποτυπώνεται και αφορά Αιγιαλό, Παραλία και άλλες διατάξεις -έγινε δε ΦΕΚ στις 19-12-2001 και έλαβε αριθμό 285-, είναι ο νόμος, ο οποίος προβλέπει τον τρόπο καθορισμού του Αιγιαλού και του Παλαιού Αιγιαλού. Επίσης, προβλέπει και τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από πλευράς των διοικουμένων σε περίπτωση που αυτοί διαφωνούν με τα οριζόμενα κάθε φορά στις σχετικές αποφάσεις.
Η διάταξη αυτή κατά την εφαρμογή της δεν παρήγαγε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αυτό, διότι σε περιπτώσεις επανακαθορισμού του Παλαιού Αιγιαλού, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου οι υποβαλλόμενες προσφυγές κρίνονται από τα ίδια πρόσωπα, που εξέδωσαν την αρχική απόφαση, τα οποία είναι φυσικό να εμμένουν στην αρχική τους κρίση και δύσκολα έρχονται σε αντίθεση με αυτήν.
Για λόγους προστατευόμενης δικαιοσύνης θα πρέπει να κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της ισχύουσας διάταξης και ο επανέλεγχος να πραγματοποιείται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή αποτελούμενη από πρόσωπα που δεν συμμετείχαν στην αρχική κρίση, δεδομένου πως καθένας δικαιούται μιας δεύτερης ευκαιρίας, η  οποία, όμως, θα παρέχει εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης, η οποία διασφαλίζεται με τη συμμετοχή διαφορετικών προσώπων στη λήψη αποφάσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Με τα ταύτα ερωτάστε κυρία Υπουργέ: Τι πρόκειται να πράξετε σχετικά με την αναγκαιότητα τροποποίησης της παραπάνω διάταξης, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς από ενδεχόμενα φαινόμενα καταχρηστικής διοίκησης και προστατευόμενοι από περιπτώσεις μεροληπτικής κρίσης;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, επί της διαδικασίας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 3 του νόμου 2971/2001, ο καθορισμός των ορίων του Αιγιαλού, της Παραλίας και του Παλαιού Αιγιαλού γίνεται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται σε επίπεδο νομού με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο, έναν μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού και αν δεν υπάρχει, έναν τεχνολόγο-τοπογράφο μηχανικό, ενώ σε περίπτωση που η Κτηματική Υπηρεσία δεν διαθέτει μηχανικό των ανωτέρω ειδικοτήτων συμμετέχει στην Επιτροπή μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου, τον αρμόδιο Λιμενάρχη, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τον Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να συστήσει και δεύτερη Επιτροπή. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προβλεπόμενη Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και υψηλής τεχνικής κατάρτισης. Εν συνεχεία, οι προτάσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών υποβάλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες Επιτροπές, οι οποίες αποφαίνονται για την αποδοχή τους. Τα υπόβαθρα με την προτεινόμενη οριογραμμή ή τεχνική έκθεση και οι εκθέσεις των Επιτροπών αποστέλλονται απευθείας στους αρμόδιους κατά τόπους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την έκδοση απόφασης επικύρωσης της οριστικής οριογραμμής Αιγιαλού στην Περιφέρεια αρμοδιότητάς τους.
Μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας, ο φάκελος επιστρέφεται στην αρμόδια κτηματική Υπηρεσία. Η απόφαση καθορισμού της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και επέχει θέση μεταγραφής στα βιβλία μεταγραφών.
Επίσης,  οι ανωτέρω αποφάσεις σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία και τα υπόβαθρα αναρτώνται μόνιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού και σχετική ανακοίνωση για την ανάρτηση τοιχοκολλάται στους χώρους ανακοινώσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των παράκτιων Δήμων. Αν εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λόγους εθνικής ασφάλειας συγκεκριμένα υπόβαθρα, οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να λαμβάνουν γνώση της οριστικής οριογραμμής από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.
Σημαντικό ρόλο παίζουν τα αντικειμενικά στοιχεία βάσει των οποίων διαμορφώνεται η τελική κρίση της Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη της ύστερα από αυτοψία, τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας.
Ενδεικτικά, λοιπόν, τα στοιχεία καθορισμού του αιγιαλού και της παραλίας είναι: η γεωμορφολογία του εδάφους αναφορικά με κατηγορίες υψηλών και χαμηλών ακτών, η σύστασή του, καθώς και το φυσικό όριο βλάστησης, η ύπαρξη, τα όρια και το είδος των παράκτιων φυσικών πόρων, τα πορίσματα από την εκτίμηση των μετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής, η μορφολογία του πυθμένα, ο τομέας ανάπτυξης κυματισμού σε σχέση με το μέτωπο της ακτής, η ύπαρξη τεχνικών έργων στην περιοχή, που νομίμως υφίστανται, οι τυχόν εγκεκριμένες χωροταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη, η ύπαρξη δημοσίων κτημάτων κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την παράκτια ζώνη, τυχόν υφιστάμενο κτηματολόγιο και η ύπαρξη ευπαθών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών.
Νομίζω ότι μπορώ να σας πω περισσότερα. Αν θέλετε, μπορείτε να δευτερολογήσετε και να συμπληρώσω τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κύριε Κατσίκη, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε, αν θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  
Κυρία Υπουργέ, συγχωρείστε με, αλλά δεν κατάλαβα, τελικά, εάν όλα αυτά που μας είπατε, τα οποία είναι γνωστά και προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου τις οποίες επικαλεστήκατε, δηλώνουν την απόφασή σας να μην κάνετε δεκτό το αίτημα, όπως αποτυπώνεται την ερώτησή μου, προβάλλοντας αυτά ως επιχειρήματα ότι πρέπει οι διατάξεις του νόμου, για τις οποίες εγώ ζητώ τροποποίηση, να παραμείνουν ως έχουν. Δεν έχω καταλάβει αν αυτό εννοείτε.
Εάν όμως αυτό εννοείτε, θέλω να σας πω ότι ο ενδιαφερόμενος, σε κάθε περίπτωση που είναι και ενιστάμενος, προκειμένου να διορθώσει ενδεχόμενα σφάλματα της απόφασης της μίας και μοναδικής επιτροπής, δεν θα έχει την ευκαιρία να μπορέσει να αναφερθεί, να προσφύγει σε επιτροπή δευτέρου βαθμού, για να έχει έτσι την ευκαιρία να μπορέσει να στοιχειοθετήσει και να αποδείξει το δίκαιό του, στη βάση όχι μόνο νέων στοιχείων που πρέπει να προσκομίσει, όπως λέει ο νόμος, αλλά στη βάση ενδεχομένως και αποδείξεων που να αποδεικνύουν την εσφαλμένη απόφαση της μίας και μοναδικής επιτροπής.
Ως εκ τούτου, εγώ θα ήθελα να γνωρίζω εάν και εφόσον προτίθεστε να δημιουργήσετε μια δεύτερη Εξεταστική Επιτροπή, δίδοντας το δικαίωμα της επανεξέτασης μέσα από αυτή τη δευτεροβάθμια επιτροπή, ώστε να έχει ο ενιστάμενος μια ευκαιρία να αποδείξει σε άλλα πρόσωπα, που θα στελεχώνουν τη δευτεροβάθμια επιτροπή, το δίκαιό του.
Σε ό,τι αφορά αυτό που αρχικά είπατε, ότι δύναται ο Υπουργός να συστήσει επιτροπή, δεν υπόκειται αυτό σε υποχρεωτική διάταξη του νόμου, αλλά στην κρίση του Υπουργού, ο οποίος αξιολογεί τα στοιχεία και στελεχώνει μια δεύτερη επιτροπή κατά περίπτωση και κατά την κρίση του.
Ως εκ τούτου, εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε ότι εκείνο που ζητάμε είναι η τροποποίηση του άρθρου 5 και ιδιαίτερα της παραγράφου 9 του νόμου για τον οποίο συζητάμε –εν προκειμένω τον ν.2971/2001– προκειμένου να δημιουργηθεί δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τα θέματα επανακαθορισμού αιγιαλού ή παλαιού αιγιαλού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο και πάλι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Με τον ν. 4281/2014 άρθρο 11 παρ. 5 καταργήθηκε το άρθρο 5 του ν. 2971/2001, εκτός της παραγράφου 4 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9, τα οποία προστίθενται σαν παρ. 3 στο νέο άρθρο 7Α: «Σε περίπτωση εσφαλμένου καθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού αιγιαλού, καθώς και μεταβολή της ακτογραμμής λόγω νομίμων τεχνικών έργων ή φυσικών αιτίων, επιτρέπεται ο επανακαθορισμός από την Επιτροπή, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου και προσκόμιση εκ μέρους του φακέλου με πλήρη στοιχεία που να αποδεικνύουν το σφάλμα του πρώτου καθορισμού στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία προωθεί τον ολοκληρωμένο φάκελο στην αρμόδια Επιτροπή».
Ως εκ τούτου, η κρίση της επιτροπής στηρίζεται κυρίως σε νέα στοιχεία που δύναται να ληφθούν υπόψη ακόμη και αυτεπαγγέλτως και δεν περιορίζεται στην απόφασή της από τη διατυπωθείσα αρχική κρίση της.
Εν τούτοις, προς το σκοπό της μέγιστης δυνατής προστασίας των πολιτών, σε συνάρτηση με το δημόσιο συμφέρον, το αίτημά σας θα τεθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που πρόκειται να συγκροτηθεί, με σκοπό την επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τα θέματα αιγιαλού και παραλίας και υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει στη σύσταση της δεύτερης επιτροπής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.