Επιστροφή

Εγκύκλιος διακριτής παρακολούθησης δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID -19

Η με αριθ.  2/17012/ΔΠΓΚ/15.4.2020 εγκύκλιος   με θέμα :«Διακριτή  παρακολούθηση δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19», όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια με  ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ.

Παράρτημα: τελικό  συνολικο αρχείο δαπανών