Π.Δ. 54

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 54 / 13-6-2018      Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

ΠΔ 25

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 25 / 25-02-2014      Ηλεκτρονικό Αρχείο - Ψηφιοποίηση Εγγράφων. 

ΠΔ 150

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 150 / 25-06-2001    Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για Ηλεκτρονικές Υπογραφές. 

ΠΔ 342

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 342 / 22-11-2002     Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών.