Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) είναι οι εξής :

 

 • Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
 • Η εποπτεία των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Ο αποτελεσματικός συντονισμός των ειδικών φορέων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από υπηρεσίες ενταγμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε πέντε (5) Διευθύνσεις ως εξής:

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
 

 • Τμήμα Α΄ - Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 • Τμήμα Β΄- Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 • Τμήμα Γ΄ – Δημοσιονομικών Αναφορών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων
   

Διεύθυνση Εποπτευόμενων φορέων

Η Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 

 • Τμήμα Α’ – Παρακολούθησης Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων
 • Τμήμα Β’ – Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων
 • Τμήμα Γ’ – Κρατικών Ενισχύσεων
   

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 

 • Τμήμα Α΄ - Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών
 • Τμήμα Β΄ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης ΜισθοδοσίαςΕκκαθάρισης Μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών, αμοιβών και αποζημιώσεων προσωπικού Υπουργείου Οικονομικών
 • Τμήμα Γ΄- Ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών λοιπών Ειδικών φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών
 • Τμήμα Δ΄ - Εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
 • Τμήμα Ε΄- Πληρωμής Δαπανών
   

Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων

Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:

 

 • Τμήμα Α΄- Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
 • Τμήμα Β΄- Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
 • Τμήμα Γ΄- Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
   

Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 

 • Τμήμα Α΄ - Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
 • Τμήμα Β΄ - Σύνταξης Προδιαγραφών και Κοστολόγησης
 • Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών