Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και οι επιχειρησιακοί στόχοι της είναι οι ακόλουθοι:

  • Η διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσω της διαχείρισης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών.

  • Η ορθολογική και αποδοτική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών, μέσω της παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναγκών τους σε προσωπικό.

  • Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των υπηρεσιών του.

  • Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών και της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

 
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α΄ - Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης

  • Τμήμα Β΄ - Υπηρεσιακών Μεταβολών

  • Τμήμα Γ΄-  Βαθμολογικής και Μισθολογικής Εξέλιξης, Μητρώου και Οικονομικών Παροχών

  • Τμήμα Δ΄ - Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δικαστικών Ενεργειών

  • Τμήμα Ε΄ - Οργάνωσης και Ποιότητας

  • Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών, πλην αυτών της Γ.Γ.Δ.Ε. και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της.