Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Περιεχόμενο με Απολογισμός-Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Κεντρικής Διοίκησης

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2021

Εισηγητική έκθεση προς Βουλή 2021   Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2021 Παράρτημα 2021 Παράρτημα Ι - Πίνακες Παράρτημα IΙ - Έκθεση Υπουργού...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2020 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2020 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2019 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2019 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2018 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2018 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018  

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2017 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2017 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017  

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2016

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2016 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2016 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2015

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2015 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2015 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2014

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2014 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2014 Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2014  

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2013

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2013 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2013 Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών (αρθ. 7, παρ. 2, Ν.2362-95) Ισολογισμός και Λοιπές...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2012

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2012 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2012 Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών (αρθ. 7, παρ. 2, Ν.2362-95) Ισολογισμός και Λοιπές...

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 2011

Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Οικονομικών 2011 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2011 Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών (αρθ. 7, παρ. 2, Ν.2362-95) Ισολογισμός και Λοιπές...