Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Επιστροφή

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2014

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2014         

Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2014          

 Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2014                

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων 2014             

Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων 2014          

Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  2014               

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων  2014