Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 του νομού Αττικής

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών ανακοινώνει τη διενέργεια έκτακτης κλήρωσης στις 23/09/2020 για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών κλπ. του άρθρου 16 ν.4182/2013 που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής, στην οποία θα συμμετέχουν όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έως 28/08/2020.
Οι λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων και την κλήρωση αναφέρονται στην συνημμένη ανακοίνωση.