Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση σε Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών»

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για

το Έργο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», με βάση το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης. 
Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων και έχει ως σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων.
Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ήμερες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανάρτησής της.

Η καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με τη συμπλήρωση των πεδίων κάτωθι του τίτλου «Καταχώρηση σχολίου». Τα καταχωρημένα σχόλια/παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλια/παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.papadopoulos5@minfin.gr της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του YΠ.OIK. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση

στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΟΙΚ. (www.minfin.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία καθώς και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, με την επιφύλαξη του χαρακτηρισμού αυτών ως εμπιστευτικές από τους οικονομικούς φορείς, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δηλώνουν ρητά τις εμπιστευτικές πληροφορίες λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, προκειμένου αυτές να μη δημοσιοποιηθούν, με ρητή αναφορά στις κείμενες διατάξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα τους.
Όλες οι προτάσεις-παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Οικονομικών κατά την οριστικοποίηση του Σχεδίου Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΟΙΚ. (www.minfin.gr ).
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ