Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Προμήθεια δέκα (10) υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β’

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2,  104 37 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια δέκα (10) υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Οικονομικών:
Γενική Γραμματεία 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

17.02.2020 – 03.03.2020

20ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 10 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2020 vas_06022020teliko.pdf

ΔΕΥΤΕΡΟ Comments SUV.DOC

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: k.papadopoulos5@minfin.gr  είτε με φαξ στο: 210-5236769

 

 

Σχόλια που έγιναν κατά τη δεύτερη διαβούλευση