Νόμος 3906

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011. Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α 220/ 23-12-2010

Νόμος 3919

Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών πρόσβασης και άσκηση επαγγελμάτων. Δημοσιεύθηκε στο   ΦΕΚ Α 32/02.03.2011 Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης...

Νόμος 3943

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής , στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α 66/31.03.2011 ΠΟΛ 1062

Nόμος 3949

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές» Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α΄ 74/11.04.2011

Νόμος 3965

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρησης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και...

Νόμος 3986

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015. Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α 152/01.06.2011