Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κονωφελών Περιουσιών Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κονωφελών Περιουσιών

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών


Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η αποκάλυψη, η συστηματική καταγραφή και η διαρκής και αποτελεσματική προστασία της Δημόσιας Περιουσίας και των Κοινωφελών Περιουσιών, αξιοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 2. Η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
 3. Η ενδυνάμωση του εποπτικού ρόλου των Κοινωφελών Περιουσιών, με γνώμονα τη διασφάλιση της υλοποίησης της συνταγματικά κατοχυρωμένης βούλησης των διαθετών.
 4. Η αύξηση των εσόδων, μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας.
 5. Η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Δημοσίου και η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, δια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος, με στόχο την κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υπηρεσιών του Δημοσίου.
 6. Η δημιουργία της οικονομικής ταυτότητας τόσο των Δημοσίων όσο και των Ιδιωτικών ακινήτων της χώρας σε ενιαία βάση δεδομένων, τόσο για την ορθολογικότερη διαχείριση - αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όσο και για την άσκηση της εκάστοτε πολιτικής δια των τιμών των ακινήτων, δημοσίων και ιδιωτικών.
 7. Η συμβολή στον καθορισμό της πολιτικής της χώρας, σχετικά με τις τιμές των ακινήτων και του συστηματικού και αυτόματου τρόπου προσδιορισμού τους με συνολική και αντικειμενική αντίληψη.
 8. Η συμμόρφωση της χώρας με τα διεθνή πρότυπα και η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεών της.
 9. Η αξιοποίηση του εκάστοτε πληροφοριακού συστήματος και των χαρτογραφικών δεδομένων των Δημοσίων φορέων για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται ως εξής:

 • Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
 • Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 • τρεις (3) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης 
 • πενήντα μία (51) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος