Οδοιπορικά Έξοδα Οδοιπορικά Έξοδα

Απόδοση οδοιπορικών εξόδων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ε.Ε. έτους 2017

Κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις ως άνω σχετικές Αποφάσεις του Γ.Γ. του Συμβουλίου της Ε.Ε , η Υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να αποστείλει στη Γενική...

Υπόδειγμα Α΄ / Φάση Α΄

ΦΑΣΗ Α΄ : Υποβολή στην ηλεκτρονική δ/νση d41@glk.gr μέχρι την 8 η -12-2017 : •   Συγκεντρωτική κατάσταση σε αρχείο excel για όλες τις πραγματοποιηθείσες μετακινήσεις...

Υπόδειγμα Β΄ / Φάση Β΄

ΦΑΣΗ Β΄ : Υποβολή στην ηλεκτρονική δ/νση d41@glk.gr μέχρι την 26 η -01-2018 :  Συγκεντρωτική κατάσταση σε αρχείο excel για όλες τις πραγματοποιηθείσες μετακινήσεις ...