ΔιεύθυνσηΚαρ. Σερβίας 10, Αθήνα, 101 84

Τηλέφωνο210-3375000 (τηλ. κέντρο)
Έργο

Η  Γενική Γραμματεία  έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής επί φορολογικών, τελωνειακών και χημικών θεμάτων. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.13 του ν.3470/2006 (Α'132) και των υπ' αριθμό 10536/ΔΙΟΕ 291/10-03-06 (Β' 302) και 1116586/1128/Α-Β0006/11-12-2007 (Β' 2356) αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού, όπως ισχύουν, αντίστοιχα. Επίσης στην αρμοδιότητά της υπάγεται η εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ.- Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου  Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.).