1. 1. Υπόδειγμα αίτησης για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ)
 2. 2. Υπόδειγμα αίτησης για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ
 3. 3. Υπόδειγμα αίτησης για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ)
 4. 4. Υπόδειγμα αίτησης για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ Ή ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 5. 5. Αίτηση για ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 6. 6. Υπόδειγμα αίτησης για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΟΓΑ
 7. 7. Υπόδειγμα αίτησης για ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΑΣ
 8. 8. Υπόδειγμα αίτησης ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 9. 9. Αίτηση
 10. 10. Υπόδειγμα αίτησης ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 11. 11. Υπόδειγμα αίτησης για ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
 12. 12. Αίτηση για ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
 13. 13. Υπόδειγμα αίτησης για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 14. 14. Αίτηση για ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
 15. 15. Αίτηση για ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
 16. 16. Αίτηση για ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
 17. 17. Αίτηση - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ/Ο ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ/ΤΟΥ
 18. 18. Αίτηση για ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
 19. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 20. ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 21. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 22. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 23. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΥΚ
 24. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 25. ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 26. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 27. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ "ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"
 28. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
 29. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΔΑΥΚ
 30. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΥΚ