Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.