Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα

Επισυναπτόμενα

Αρχεία

Επισυναπτόμενα

Αρχεία

Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

 Επισυναπτόμενα

Αρχεία

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4211/28.11.2013 (ΦΕΚ 256A΄), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης ακινήτων και τροποποίηση λοιπών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑΕπισυναπτόμενα

Αρχεία

Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που αντικειμενικά στερούνται διαβατηρίου

 Επισυναπτόμενα

Αρχεία

Kοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Επισυναπτόμενα

Αρχεία

Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.Επισυναπτόμενα

Αρχεία